WIZ Solution by SCMS

WIZ Solutions by SCMS

ระบบบริหารงานจัดซื้อ

เป็นระบบที่เข้ามาช่วยให้การจัดซื้อ ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งเจ้าหน้าที่ผู้จัดซื้อ ผู้จำหน่าย และร้านค้าหรือสาขาที่รับสินค้า ก็จะได้รับความสะดวกสบายจากฟังก์ชันต่าง ๆ ที่เรามีให้ โดยในระบบ แบ่ง เป็น 2 ระบบคือ ระบบสำหรับให้ผู้จัดการสาขา หรือ เจ้าของธุรกิจ สามารถเข้าไป ตั้งค่าข้อมูลการใช้งาน และการเรียกดูรายงานต่างๆ ผ่านทางระบบ Web application และสำหรับผู้สั่งซื้อสามารถ Add friend และ ทำการสั่งซื้อสินค้าตามหมวดหมู่สินค้า และผู้จำหน่ายก็จะสามารถเห็นคำสั่งซื้อที่ถูกส่งมาตามสินค้าที่ถูกผูกในระบบ ผ่าน Line OA Application ซึ่งสามารถรองรับในธุรกิจที่มีการแบ่งเป็นหลายสาขา หรือ ในลักษณะที่มีหลายร้านค้า (Muli store) ก็สามารถสร้างสาขาเพิ่มเติมได้

ภาพรวมการทำงานของระบบบริหารงานจัดซื้อ (WIZ WAY)

ภาพรวมการทำงานของขั้นตอนการสั่งซื้อวัตถุดิบ (Line OA)

ภาพรวมการทำงานของขั้นตอนการชำระเงิน (Line OA)

ภาพรวมขั้นตอนผู้จำหน่ายจัดส่งสินค้าไปยังร้านค้า (Line OA)

Features

การสั่งซื้อสินค้า

เชื่อมต่อระบบการซื้อสินค้า และจัดการรายการสั่งซื้อได้ง่าย ๆ ผ่านทาง Line Application เพียงแค่แสกน QR Code

การตอบรับคำสั่งซื้อ

บริษัทผู้จำหน่าย สามารถยืนยันสินค้าจากคำสั่งซื้อ เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีสินค้าพร้อมจัดส่งโดยดูจากจำนวนสินค้าที่ถูกสั่งซื้อ ผ่านระบบ Line OA และสามารถแก้ไข/ยกเลิกสินค้า ตามที่มีจำนวนเพียงพอสำหรับจัดส่งผ่านระบบ Line OA และเมื่อยืนยันจำนวนจัดส่งเรียบร้อยแล้วระบบจะส่ง Link PO มายังผู้จำหน่ายผ่าน Line OA และ Email

การรองรับแบบหลากหลายสาขา / ผู้ใช้งาน

รองรับการใช้งานแบบหลากหลายสาขา หรือองค์กร ในกรณีที่ต้องดูแลการสั่งซื้อมากกว่า 1 องค์กร โดยมีเครื่องมือที่จะช่วย ให้ผู้ดูแล (Admin) สามารถจัดการข้อมูล รายการคำสั่งซื้อต่าง ๆ ผ่าน Website ส่วนกลางได้

การจัดส่ง

บริษัทผู้จำหน่ายสามารถดูประวัติคำสั่งซื้อผานระบบ Line OA และจัดสินค้าตามวันและเวลาที่ระบุไว้ใน PO และเมื่อถึงร้านค้าหรือจุดจัดส่ง ผู้ตรวจรับสามารถ บันทึกการตรวจรับผ่านระบบ Line OA โดยสามารถ ยกเลิกการรับสินค้าบางรายการ หรือ แก้ไขจำนวนสินค้า ตามความเป็นจริงได้
และสามารถถ่ายรูปใบส่งสินค้า เพื่อบันทึกเก็บไว้เป็นหลักฐานในระบบ

คลังสินค้า

สามารถจัดการรายการวัตถุดิบ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่ม หรือตรวจสอบรายการที่มีอยู่ ก็สามารถทำได้ง่าย ๆ ผ่าน Mobile Application

การบันทึกข้อมูลการใช้เงินสดย่อย

ร้านค้าสามารถบันทึกการขอใช้เงินสดย่อยได้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อจากส่วนกลางสามารถเรียกดูรายงานได้ ว่า มีร้านค้าใดบ้าง ที่มีการเบิกเงินสดเพื่อไปซื้อสินค้า เพื่อใช้สำหรับตรวจสอบการทุจริต ได้

แดชบอร์ด

แสดงแดชบอร์ดการสั่งซื้อสินค้าและวัตถุดิบได้ โดยมีเครื่องมือที่เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวก สามารถเรียกดูเป็นรายวัน รายเดือน หรือรายปีได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน

Line OA Application

สามารถนำไปใช้งานกับงานในลักษณะใดได้บ้าง ?

ธุรกิจที่มีการสั่งซื้อสินค้าจากหลายสาขาหรือหลายร้านค้า แล้วจำเป็นต้องนำสินค้าที่ถูกสั่งซื้อมารวมจำนวนและแยกตาม รหัสสินค้าเพื่อให้ได้ปริมาณรวมที่จะนำไปขอราคาพิเศษกับผู้จำหน่าย เพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุด เนื่องจากมีการสั่งซื้อในปริมาณมาก หรือ ธุรกิจที่ต้องมีการสั่งซื้อสินค้าจากร้านค้าหรือสาขา เพื่อส่งต่อไปยังผูจำหน่ายที่ผูกไว้ในแต่ละสาขา หรือจากศูนย์กลางจัดส่ง เพื่อวางแผนการจัดส่งสินค้าไปยังร้านค้าหรือสาขา หรือ ธุรกิจแฟนไชส์ เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์อื่น อีกมากมาย