WIZ Solution by SCMS

WIZ Solutions by SCMS

ระบบ บริหารจัดการ การขนส่ง และ โลจิสติกส์ (Logistics)

เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีการขนส่งสินค้าทั้งภายในองค์กร และ การจัดส่งสินค้าแบบเอกชน โดยระบบมีความสามารถจัดแผนการจัดส่งแบบล่วงหน้า แบบเร่งด่วน และแบบทันที สามารถมอบหมายงาน ไปยังพนักงานขนส่ง ผ่าน WIZGO Mobile Application ได้ และสามารถติดตามการขนส่ง ผู้รับ และ Timeline การจัดส่ง ได้อย่างแม่นยำ มีฟังก์ชันสำหรับการ ตรวจสอบสถานะของการจัดส่ง (Tracking) มีระบบจัดการสำหรับผู้ดูแลระบบผ่าน Web browser และการเรียกดูรายงานต่างๆ เช่น รายงานการจัดส่ง รายงานสรุปแบบสถิติ เช่น รายางาน KPI การให้บริการ รวมถึงการประเมินความพึงพอใจการขนส่งจากลูกค้า

จุดเด่นของ WIZ GO

วางแผนการจัดส่ง

สามารถวางแผนการจัดส่งงานประเภทล่วงหน้า รวมถึงงานประเภทงานจัดส่ง Routine เพื่อวางแผนการจัดส่งซึ่งสามารถวางแผนตามเส้นทางการจัดส่ง
และจุดจัดส่ง ในลักษณะจุดต่อจุดโดยใช้พนักงานจัดส่งที่เป็นรายบุคคลและเป็นทีม ให้สามารถใช้ทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดต้นทุนการจัดส่ง

รองรับการใช้งานแบบหลายสาขา

รองรับการใช้งานแยกเป็นสาขาหรือตามองค์กร โดยมีการจัดเก็บข้อมูลของแต่ละสาขาที่ศูนย์กลางเดียวกัน (Centralize) ทำให้ผู้ดูแลระบบและผู้บริหารสามารถนำข้อมูลมาพยากรณ์และรู้ออกรายงาน สรุปแยกตามสาขาได้อย่างแม่นยำ

การรับเรื่องการขอใช้บริการ

รองรับกรณีที่ลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการ แจ้งการขอใช้บริการเพิ่มเติมนอกเหนือจากงานจัดส่ง เช่น การขอให้พนักงานช่วยนำส่งสิ่งของจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง โดยระบบสามารถสร้างข้อมูลการรับเรื่องเพื่อจัดเก็บในระบบและทำการมอบ
หมายงานไปยังพนักงานที่ว่างอยู่ได้

การสร้างคำร้องขอเบิกภายใน

ลูกค้าสามารถสร้างรายการคำร้องเพื่อขอเบิกสินค้าและผ่านหัวหน้างานอนุมัติการเบิก จากนั้นรายการขอเบิกจะถูกส่งไปยังขั้นตอนการวางแผนการจัดส่ง

การมอบหมายงาน

สามารถวางแผนการมอบหมายงานทั้งรายบุคคลและรายทีมได้ โดยการมอบหมายงานสามารถ ส่งต่องานไปยัง หน่วยงานอื่นเพื่อไปดำเนินการวางแผนการจัดส่งต่อไปยังทีมงานของตนเอง

การสร้างเส้นทางการจัดส่ง

สามารถสร้างเส้นทางการจัดส่ง (Route) ในลักษณะ Single / Multiple ได และ round-trip ได้ โดยในแต่ละจุดจัดส่งหรือเส้นทางสามารถกำหนดระยะเวลาการจัดส่งทั้งเส้น
ทางหรือแต่ละจุดได้

บริหารจัดการคลังสินค้า

มีระบบบริหารจัดการคลังสินค้าและคลังสินค้าย่อย เพื่อนำสินค้าจากคลังกลาง ไปเติมเต็มยังคลังย่อย หรือ Location ที่ต้องการ (Fullfillment) โดยแต่ละคลังสินค้าย่อยสามารถบริหารจัดการคลังสินค้าของตนเองได้

คลังความรู้

สามารถสร้างข้อมูลความรู้ (Knowledge base) จากการจัดการเนื้อหา (Content management) แยกเป็นเรื่อง ได้เช่น FAQ , ปัญหาการใช้งาน, ข้อมูลทั่วไป , ข้อมูลผลิตภัณฑ์ , ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ เป็นต้น
สามารถนำข้อมูลการจากวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาไปจัดเก็บในระบบคลังความรู้ได้ และ สามารถแปลงข้อมูลจากการรับเรื่องเดียวกัน บ่อยๆ แปลงไปเป็น FAQ ได้

การจัดส่งสินค้าและการตรวจรับสินค้า

พนักงานจัดส่งสามารถ scan QR Code จากจุดเริ่มต้น ไปยังแต่ละจุดจัดส่ง เพื่อบันทึกเวลาแต่ละจุดได้ จากนั้นลูกค้า/ผู้รับสินค้า สามารถตรวจรับสินค้าพร้อมกับเซ็นชื่อในระบบ Mobile application พร้อมทั้งประเมินความพึงพอใจให้กับพนักงานจัดส่ง และสามารถนำไปออกรายงานสรุปการประเมินผลรายวัน/รายเดือนและรายปีได้

การตรวจสอบสถานะการจัดส่ง

ลูกค้า/ผู้รับสินค้า สามารถตรวจรับสินค้าพร้อมกับเซ็นชื่อในระบบ Mobile application โดย Admin จะสามารถตรวจสอบสถานะได้แบบ Realtime และสามารถเห็นสถานะของพนักงานจัดส่งว่าใครออนไลน์ /ออฟไลน์/พักเบรก

รายงานสถิติต่างๆ

สามารถค้นข้อมูลย้อนหลัง และ export ข้อมูล เป็น excel/csv หรือเป็นกราฟ ได้โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกเงื่อนไขการค้นหา และการแสดงข้อมูลย้อนหลัง แบบรายวัน ราายเดือน หรือรายปีได้

การสนทนากับแอดมิน

พนักงานจัดส่งสามารถสื่อสารกับแอดมินได้โดยผ่านช่องทางการแชทผ่าน Mobile Application เพื่อสนทนากับแอดมิน เช่นกรณีแจ้งเหตุด่วน หรือ การขอเปลี่ยนจุดจัดส่ง /การเปลี่ยนเส้นทาง และการยกเลิกการจัดส่ง หน้างาน

การประเมินความพึงพอใจ

ลูกค้า/ผู้รับสินค้า สามารถตรวจรับสินค้าพร้อมกับเซ็นชื่อในระบบ Mobile application พร้อมทั้งประเมินความพึงพอใจให้กับพนักงานจัดส่ง และสามารถนำไปออกรายงานสรุปการประเมินผลรายวัน/รายเดือนและรายปีได้

WIZ GO Mobile Application

แดชบอร์ดแสดงข่าวสาร

แสดงข่าวประชาสัมพันธ์ จากระบบหลัก เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ให้พนักงานบริการโลจิสติกส์ ทราบข่าวสารขององค์รก

SOS แจ้งด่วน และ Internet call

ระบบ Internet Phone เชื่อมต่อกับระบบ soft phone เพื่อให้พนักงานบริการโลจิสติกส์ สื่อสาร พูดคุย ผ่านระบบ Internet เพื่อลดค่าใช้จ่ายสำหรับการโทร สำหรับกรณีที่ต้องการติดต่อเร่งด่วน เช่น เกิดอุบัติเหตุในระหว่างการจัดส่ง หรือ การขอเปลี่ยนเส้นทางการจัดส่ง ตามแผนงาน เป็นต้น

การแจ้งเตือน

ระบบสามารถแจ้งเตือนข้อความต่างๆ ในกรณีที่ มีงานเข้า หรือ งานที่ถูกมอบหมายมายังพนักงาน บริการโลจิสติกส์

แชทกับแอดมิน

ระบบแชท เพื่อให้พนักงานบริการโลจิสติกส์ใช้สำหรับ แชท ผ่าน Mobile application ไปยังแอดมิน เพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆ

เปิดงาน-รายการงาน

พนักงานบริการโลจิสติกส์ และพนักงาน Ambulance สามารถ รับทราบรายการงานที่ต้องจัดส่งในแต่ละวัน ทั้งแบบล่วงหน้า หรือ งานที่เกิดจากการรับแจ้ง เร่งด่วน

แนะนำเส้นทาง การจัดส่ง

ระบบสามารถ แสดง เส้นทางและจุดจัดส่ง เพื่อให้พนักงานทราบและเพื่อวางแผนการจัดส่งให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งให้รวดเร็ว และลดปัญหาความผิดพลาดการจัดส่งผิดจุด

การบันทึกอุบัติเหตุและเหตุการณ์

มีฟังก์ชันสำหรับให้พนักงานบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างที่มีการจัดส่ง โดยระบบจะรายงานข้อมูลไปยังหัวหน้างาน เพื่อใช้สำหรับวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป

ผลิตภัณฑ์อื่น อีกมากมาย