WIZ Solution by SCMS

WIZ Solutions by SCMS

ซอฟต์แวร์บริหารงานตรวจสอบภายใน
Internal Audit Management SOFTWARE (IAMs)

ภาพรวมกระบวนการตรวจสอบภายใน

Audit Year Plan

การวางแผนการตรวจสอบประจำปี โดยการวางแผนหน่วยงานที่ต้องตรวจสอบรวมถึงทีมงานที่รับผิดชอบและการประมาณการค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากกิจกรรมการตรวจสอบ

Risk Identify

กระบวนการประเมินความเสี่ยง ของหน่วยงานที่ตรวจสอบ โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินตามความเสี่ยง ตามแบบฟอร์มการประเมิน

Assessment

การประเมิน วิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมิน โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง

WIZ CRM WIZ CRM สร้างระบบโครงสร้างพื้นฐาน และสร้างโอกาส การขายได้อย่างต่อเนื่อง กับเครื่องมือสำหระบบบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ ซึ่งคุณไม่ควรพลาด

Audit Planning

การกำหนดแผนการตรวจสอบโดยแยกเป็นรายหน่วยรับตรวจ เป็นการวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ ทีมงาน ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาของการปฏิบัติงาน

Engagement

แจ้งกำหนดการเข้าตรวจสอบอย่างเป็นทางการแก่หน่วยงานที่ต้องไปตรวจสอบ ขั้นตอนการตรวจสอบ กำหนดระยะเวลาการตรวจสอบ และรายชื่อทีมตรวจสอบ

Kickoff Meeting

การนัดหมายเพื่อขอประชุมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยหัวข้อที่ประชุม จะอธิบายถึง วัตถุประสงค์การตรวจสอบ ขั้นตอนการตรวจสอบ ขอบเขต ภาพรวมระยะเวลาการตรวจสอบ เป็นต้น

Preliminary

การปฏิบัติการตรวจสอบโดยการวิเคราะห์ข้อมูลและเอกสารในขั้นต้นและจัดทำผลสรุปการประเมินความเสี่ยงสำหรับการปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม

Fieldwork

การลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบ และบันทึกผลการตรวจสอบประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้น

Audit Program

การวางแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบที่ระบุกระบวนการและหัวข้อที่ตรวจสอบ ขอบเขต ปัจจัยเสี่ยง กิจกรรมการควบคุมและสรุปผลการตรวจสอบ

Draft Audit Issues

กระบวนการร่าง สรุปผลการตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อใช้สำหรับการประชุมเพื่อปิดการตรวจสอบระหว่างทีมตรวจสอบกับหน่วยงานรับตรวจ

Audit Closing

การนัดประชุมเพื่อปิดการตรวจสอบระหว่างผู้บริหารของหน่วยงานที่ตรวจสอบ

Final Audit Report

การรายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์ที่ทีมตรวจสอบส่งให้กับผู้บริหารของหน่วยงานที่รับตรวจ

Feedback

ขั้นตอนสำหรับการส่งอีเมลเพื่อติดตาม ประเด็นไปยังผู้รับผิดชอบของหน่วยงานรับตรวจ

Follow up

ขั้นตอนการการติดตามผลการตรวจสอบหลังจากที่มีการแจ้งประเด็นที่เกิดขึ้นไปเรียบร้อยแล้ว

Ad-hoc project

การบริหารและจัดการงานที่อยู่นอกเหนือการวางแผนประจำปี ที่เป็นงานเฉพาะกิจ ซึ่งอาจถูกเพิ่มเติมก่อน หรือหลังการวางแผนการตรวจสอบประจำปี ซึ่งเป็นโครงการที่มีลักษณะเร่งด่วน หรือ ทางผู้บริหารมอบหมายให้ทำการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ

Expense Request

การเบิกค่าใช้จ่าย ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางไปปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม

KPI Dashboard

รายงานภาพรวมของแต่ละกระบวนการในลักษณะกราฟ 2มิติ และ รายงานรายข้อมูล

Self Assessment Report (SAR)

กระบวนการประเมินตนเองและจัดทำรายงานการสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งเป็นกระบวนการประกันคุณภาพ จากการดำเนินงานที่ผ่านมาและมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนงาน ที่กำหนดไว้บรรลุผลมากน้อยเพียงใดผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้หรือไม่นับเป็นการทบทวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบ โดยวิเคราะห์ตนเอง และค้นพบปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน ตลอดจนหาวิธีหรือ แนวทางในการแก้ปัญหาหรืออุปสรรคต่าง ๆ ด้วยตนเอง ซึ่งรองรับกระบวนการดังต่อไปนี้

การวางแผนงานประกันคุณภาพงานตรวจสอบ (SAR Plan)

แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ (SAR Audit Program)

การติดตามการตรวจสอบ (SAR Follow Up)

แดชบอร์ฺด (Dashboard)

Features

Announcement & Content management

สร้างข่าวสารประกาศและข่าวประชาสัมพันธ์ และข่าวกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องการส่งไปยังทีมงานในกลุ่มงานตรวจสอบ

Authentication

รองรับการอนุญาตเข้าใช้งานระบบ จาก IAM Authentication และ Active Directory Authentication

Users / Roles / Authorization

รองรับการตั้งค่ากลุ่มสิทธิของผู้ใช้งาน และการสร้างผู้ใช้งาน การอนุญาตให้เห็นเมนู หรือการเข้าถึงฟังก์ชันต่างๆ ของแต่ละ โมดูล

Announcement & Content management

สร้างข่าวสารประกาศและข่าวประชาสัมพันธ์ และข่าวกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องการส่งไปยังทีมงานในกลุ่มงานตรวจสอบ

Basic Master

สามารถจัดการข้อมูลตั้งต้นของระบบเช่น ข้อมูลบริษัทรับตรวจ ข้อมูลหน่วยธุรกิต ข้อมูลผู้ติดต่อ ข้อมูลประเภทของโครงการ ข้อมูลประเภทงานเฉพาะกิจ ข้อมูลกระบวนการตรวจสอบ ข้อมูลตำแหน่งงาน ข้อมูลโครงสร้างองค์กรของหน่วยงานตรวจสอบ ข้อมูลค่าใช้จ่าย เป็นต้น

E Document

ระบบจัดเก็บไฟล์เอกสารงานตรวจสอบทั้งหมด แยกตามโครงการที่ตรวจสอบของแต่ละปี ทำให้สะดวกในการค้นหาเอกสาร

Configuration

สามารถปรับแต่งและตั้งค่าการใช้งานผ่านระบบเช่น การสร้างเทมเพลตการตรจสอบ (Audit Template) การสร้างมาสเตอร์ของเกณฑ์การประเมิน (Audit Master) การสร้างเทมเพลตสำหรับการประเมินคุณภาพ การตั้งค่าวันหยุด การตั้งค่าการแจ้งเตือนในระบบ เป็นต้น

Document Running

การสร้างเลขที่ของเอกสารออกและเอกสารที่ใช้ภายใน

Logs

บันทึกการเข้าใช้งานระบบ (Access Log) และบันทึกการเพิ่ม แก้ไข และ ลบข้อมูล (Activity Log)

วัตถุประสงค์และขอบเขตของการตรวจสอบ

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ จะประกอบไปด้วย ดังนี้

    • การสอบทานและประเมินผลความเหมาะสมและความเพียงพอของกระบวนการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในองค์กร
    • การสอบทานความน่าเชื่อถือได้และความสมบูรณ์ของระบบสารสนเทศ ด้านการบัญชี การเงิน และการดำเนินงาน
    • การสอบทานให้เกิดความมั่นใจว่าระบบต่างๆ และ ระบบสารสนเทศที่ใช้ มีความปลอดภัย อย่างเพียงพอและเหมาะสม เป็นไปตามนโยบาย แผน และวิธีการปฏิบัติงานที่องค์กร กำหนดไว้
    • การสอบทานวิธีการป้องกันดูแลทรัพย์สินว่าเหมาะสม สามารถพิสูจน์ความมีอยู่จริงของทรัพย์สินเหล่านั้นได้ และ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
    • การสอบทานการปฏิบัติงานต่างๆ ขององค์กร ว่ามีการดำเนินการตามแผนงาน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรที่กำหนดไว้

การติดตั้งใช้งาน

รองรับการทำงานบน Cloud

รองรับการทำงานบน Server
ภายในองค์กร (On premise)

สามารถรองรับการทำงาน
แบบผสมผสาน (hybrid) ได้

Infrastructure, sizing and architecture design

Choose the right for your business

Cloud

Local Cloud, Digital Ocean,AWS,Azure,Others

On-Premise

Architecture Design
1) High Availability and application redundancy
2) 2 Tire or 3 Tire
3) Docker file

ผลิตภัณฑ์อื่น อีกมากมาย