WIZ Solution by SCMS

WIZ Solutions by SCMS

ระบบ ติดตาม เตือน ต่อ

เหมาะสำหรับธุรกิจที่เน้นการ แจ้งเตือน ติดตาม และเสนอให้มีการซื้อสินค้าหรือบริการต่อเนื่อง เช่น
ธุรกิจประกัน หรือ ธุรกิจการสินเชื่อ เป็นต้น ภายในระบบมือเครื่องมือสำหรับบริหารจัดการ ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลสินค้าและบริการ ประวัติการชำระเงิน และ การเก็บข้อมูลการติดต่อในทุกช่องทาง
ซึ่งสามารถช่วยให้การทำงานระหว่าง บริษัท กับลูกค้า ให้สามารถทำงานได้อย่างร่วดเร็ว ลดความผิดพชาด และ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ตัวอย่าง Flow การทำงานของระบบ ติด ตาม เตือน ต่อ

ตัวอย่าง กระบวนการทำงานของระบบ ติด ตาม เตือน ต่อ

Features

นำเข้าข้อมูลการติดตาม

รองรับการนำเข้าข้อมูลเพื่อใช้สำหรับการติดตาม ทั้งในรูปแบบไฟล์ CSV หรือสามารถเชื่อมต่อเพื่อดึงข้อมูลผ่านระบบภายในของธุรกิจของคุณผ่าน API หรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์อื่น

จำแนกกลุ่มของผู้ถูกติดตาม

นำข้อมูลที่ได้จากการนำเข้ามาทำการแยกกลุ่มหรือจัดลำดับความสำคัญของการติดตาม โดยสามารถจัดกลุ่มแยกตาม ผลิตภัณฑ์ ประเภทลูกค้า ความเสี่ยง หรือ กลุ่มลูกค้าที่แยกตามเงื่อนไขการจัดกลุ่มตามที่ต้องการ

การมอบหมายงานไปยังกลุ่มของพนักงานติดตาม

สามารถสร้างความเชี่ยวชาญของผู้ติดตามแต่ละคน และสามารถจัดกลุ่มหรือทีมงาน
ของผู้ติดตามได้ เพื่อใช้สำหรับการมอบหมายงานให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ถูกติดตาม หรือความความสามารถของผู้ติดตาม

การมอบหมายงานไปยังพนักงานติดตาม

การวางแผนการติดตาม

สามารถวางแผนการติดตามโดยจำแนกตามปริมาณงานการติดตาม ผลิตภัณฑ์ ประเภทสินค้า และบริการ การค้างชำระ หรือการแจ้งยอดชำระ

การสรุปผลการติดต่อและติดตาม

การวางแผนและจัดการงานที่กล่องงานกลาง

รายงานการติดตาม

รายงานประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

การเชื่อมต่อกับระบบอื่น

ผลิตภัณฑ์อื่น อีกมากมาย