WIZ Solution by SCMS

WIZ Solutions by SCMS

รับแจ้งทุกเรื่องราว มอบหมายงานไม่ซ้ำซ้อน
ลดความผิดพลาดในทุกขั้นตอน และสะดวกต่อการติดตาม

WIZ TO คือ อะไร ?

WIZ TO จัดเป็น Software ในกลุ่มประเภท CRM ประเภทหนึ่ง ซึ่งใช้สำหรับบริหารจัดการข้อมูลการติดต่อ ของ ลูกค้าหรือผู้ติดต่อ ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับระบบโทรศัพท์ (Telephony) ซึ่งเป็นช่องทาง Voice และยังสามารถเชื่อมต่อกับช่องทางอื่นที่เป็น Non-voice เช่น Facebook , Line , Email , Web chat ได้อีกด้วย ปัจจุบัน บริษัทได้มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องและ มีฟังก์ชันที่รองรองรับการใช้งาน หลักๆ ตามแผนภาพการทำงานรวม

Features

การเชื่อมต่อกับระบบโทรศัพท์

รองรับการเชื่อมต่อกับระบบโทรศัพท์ (Soft Phone) ของ 3CX และ Genesys และอื่นๆ (Customize เพิ่มเติม) ทั้งการโทรเข้า (Inbound call) และการโทรออก (Outbound call)

เชื่อมต่อกับระบบ Non voice

รองรับการเชื่อมต่อกับช่องทางการติดอื่น ที่เป็น Nonvoice เช่น facebook, Line, Twister, Web chat เป็นต้น

บันทึกประวัติทุกช่องทางการติดต่อ

สามารถจัดเก็บข้อมูลการติดต่อในทุกช่องทาง (Inbound) เช่น ประวัติการโทรติดต่อเข้า การโทรออก การสนทนาผ่านช่องทาง Social และ web chat รวมถึงการส่ง SMS การส่งอีเมล และการรับเรื่องต่างๆ

การมอบหมายงาน

สามารถมอบหมายงานที่รับเรื่องไปมอบหมายให้กับทีมงานหรือ ผู้เกี่ยวข้อง โดยหัวหน้างาน หรือ โดยตรงไปยังผู้รับผิดชอบ หรือเป็นลักษณะส่งงานไปยัง
ส่วนกลาง (Task pooling) แล้วให้หัวหน้าทีมงาน (Supervisor) ไปทำการกระจายงานต่อก็ได้

สะดวกต่อการติดตาม

สามารถค้นหาสถานะของการรับเรื่อง ว่าอยู่ในขั้นตอนไหนแล้ว รายการใดที่ล่าช้า หรือยังไม่ได้รับการวางแผนการมอบหมายงาน พร้อมทั้งสามารถดูประวัติของรายละเอียดของงานในแต่ละขั้นตอนงานได้ และผู้รับผิดชอบงานสามารถเข้ามากรอกรายละเอียดของานในแต่ละขั้นตอนได้

ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ

ระบบสามารถแจ้งเตือนไปยังผู้เกี่ยวข้อง เมื่อสถานะของการรับเรื่อง มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ (Over due) ผ่านอีเมล SMS หรือ Line

ส่งต่องานอัตโนมัติ

ในกรณีที่งานที่ถูกมอบหมายไปแล้ว ยังไม่มีการเคลื่อนไหว หรือ ถูกมอบหมายเกินเงื่อนไข หรือเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้ ระบบสามารถ ส่งต่องานไปยังทีมงานอื่น หรือ ผู้ที่ถูกกำหนดค่าในระบบให้อัตโนมัติ (escalation)

รายงานสถิติ

สามารถแสดงรายงานสถิติต่างๆ ในรูปแบบกราฟ 2 มิติ และ แดชบอร์ด ได้ เช่น รายงานสถิติการรับเรื่องแยกตามประเภทงานหลัก งานย่อย, รายงานประสิทธิภาพการทำงานของ Agent, รายงานสถิติการรับเรื่องที่มากที่สุด 10 อันดับ, รายงาน SLA เพื่อนำไปประเมินการปรับปรุงการให้บริการว่า ขั้นตอนงานไหน หรือ เรื่องไหน ที่ทำให้ล่าช้าเกิน SLA เป็นต้น

คลังความรู้

สามารถสร้างข้อมูลความรู้ (Knowledge base) จากการจัดการเนื้อหา (Content management) แยกเป็นเรื่อง ได้เช่น FAQ , ปัญหาการใช้งาน, ข้อมูลทั่วไป , ข้อมูลผลิตภัณฑ์ , ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ เป็นต้น
สามารถนำข้อมูลการจากวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาไปจัดเก็บในระบบคลังความรู้ได้ และ สามารถแปลงข้อมูลจากการรับเรื่องเดียวกัน บ่อยๆ แปลงไปเป็น FAQ ได้

เอเจนท์สคริป

รองรับการสร้างสคริป การแนะนำการสนทนาระหว่างลูกค้ากับ Agent เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับให้ Agent สามารถโต้ตอบและให้ข้อมูลกับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถเชื่อมโยงกับระบบคลังความรู้ได้แบบอัตโนมัติ

สามารถนำไปใช้งานกับงานในลักษณะใดได้บ้าง ?

ระบบรับแจ้ง ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานด้านบริการ ต่างๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการ การบริหารจัดการเรื่องรับแจ้ง ภายในบริษัทของคุณอย่างง่ายดาย ตัวอย่างเช่น การรับแจ้งปัญหาต่างๆ จากลูกค้า การรับรายการคำสั่งซื้อ หรือแม้กระทั่งการติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ โดยเมื่อบันทึกเรื่องผ่านระบบ จากนั้นหัวหน้างานสามารถ ที่จะรวบรวมเรื่องต่างๆ ไปมอบหมายงานให้กับทีมงาน หรือ ผู้รับผิดชอบได้ ทั้งวิธีการเจาะจงผู้รับผิดชอบ หรือ ใช้วิธีแจกจ่ายงานแบบอัตโนมัติ ก็สามารถทำได้ โดยเจ้าหน้าสามารถติดตามสถานะงาน ว่าอยู่ในขั้นตอนใดแล้ว และแต่ละขั้นตอน ใช้ระยะเวลาเท่าใด (SLA) และ ผู้เกี่ยวข้องสามารถรู้สถานะงานได้ในทุกขั้นตอนผ่านระบบการแจ้งเตือน ทั้ง อีเมลและ SMS

ผลิตภัณฑ์อื่น อีกมากมาย