WIZ Solution by SCMS

WIZ Solutions by SCMS

WIZ CRM เพื่อนร่วมทางสู่ความสำเร็จ

สร้างระบบโครงสร้างพื้นฐาน และสร้างโอกาส การขายได้อย่างต่อเนื่อง กับเครื่องมือสำหระบบบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ ซึ่งคุณไม่ควรพลาด

รวมทุกขั้นตอนที่ทำให้ธุรกิจของคุณจัดการง่ายและมีความเป็นอาชีพมากขึ้น ! กับหลากแหลายฟังก์ชันงานที่คุณสามารถ เลือกใช้งานตามแพ็คเกจที่คุณต้องการ

WIZ CRM คือ อะไร ?

WIZ CRM จัดเป็น Software CRM ใช้สำหรับบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าหรือผู้ติดต่อ ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับระบบโทรศัพท์ (Telephony) ซึ่งเป็นช่องทาง Voice และยังสามารถเชื่อมต่อกับช่องทางอื่นที่เป็น Non-voice เช่น Facebook , Line , Email , Web chat ได้อีกด้วย ปัจจุบัน บริษัทได้มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องและ มีฟังก์ชันที่รองรองรับการใช้งานอีกมากมาย

ภาพรวมแสดงการทำงานของระบบ WIZ CRM

Features

การเชื่อมต่อกับระบบโทรศัพท์

รองรับการเชื่อมต่อกับระบบโทรศัพท์ (Soft Phone) ของ 3CX และ Genesys และอื่นๆ (Customize เพิ่มเติม) ทั้งการโทรเข้า (Inbound call) และการโทรออก (Outbound call)

เชื่อมต่อกับระบบ Non voice

รองรับการเชื่อมต่อกับช่องทางการติดอื่น ที่เป็น Nonvoice เช่น facebook, Line, Twister, Web chat เป็นต้น

บันทึกประวัติทุกช่องทางการติดต่อ

สามารถจัดเก็บข้อมูลการติดต่อในทุกช่องทาง (Inbound) เช่น ประวัติการโทรติดต่อเข้า การโทรออก การสนทนาผ่านช่องทาง Social และ web chat รวมถึงการส่ง SMS การส่งอีเมล และการรับเรื่องต่างๆ

การมอบหมายงาน

สามารถมอบหมายงานที่รับเรื่องไปมอบหมายให้กับทีมงานหรือ ผู้เกี่ยวข้อง โดยหัวหน้างาน หรือ โดยตรงไปยังผู้รับผิดชอบ หรือเป็นลักษณะส่งงานไปยัง
ส่วนกลาง (Task pooling) แล้วให้หัวหน้าทีมงาน (Supervisor) ไปทำการกระจายงานต่อก็ได้

สะดวกต่อการติดตาม

สามารถค้นหาสถานะของการรับเรื่อง ว่าอยู่ในขั้นตอนไหนแล้ว รายการใดที่ล่าช้า หรือยังไม่ได้รับการวางแผนการมอบหมายงาน พร้อมทั้งสามารถดูประวัติของรายละเอียดของงานในแต่ละขั้นตอนงานได้ และผู้รับผิดชอบงานสามารถเข้ามากรอกรายละเอียดของานในแต่ละขั้นตอนได้

ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ

ระบบสามารถแจ้งเตือนไปยังผู้เกี่ยวข้อง เมื่อสถานะของการรับเรื่อง มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ (Over due) ผ่านอีเมล SMS หรือ Line

ส่งต่องานอัตโนมัติ

ในกรณีที่งานที่ถูกมอบหมายไปแล้ว ยังไม่มีการเคลื่อนไหว หรือ ถูกมอบหมายเกินเงื่อนไข หรือเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้ ระบบสามารถ ส่งต่องานไปยังทีมงานอื่น หรือ ผู้ที่ถูกกำหนดค่าในระบบให้อัตโนมัติ (escalation)

รายงานสถิติ

สามารถแสดงรายงานสถิติต่างๆ ในรูปแบบกราฟ 2 มิติ และ แดชบอร์ด ได้ เช่น รายงานสถิติการรับเรื่องแยกตามประเภทงานหลัก งานย่อย, รายงานประสิทธิภาพการทำงานของ Agent, รายงานสถิติการรับเรื่องที่มากที่สุด 10 อันดับ, รายงาน SLA เพื่อนำไปประเมินการปรับปรุงการให้บริการว่า ขั้นตอนงานไหน หรือ เรื่องไหน ที่ทำให้ล่าช้าเกิน SLA เป็นต้น

คลังความรู้

สามารถสร้างข้อมูลความรู้ (Knowledge base) จากการจัดการเนื้อหา (Content management) แยกเป็นเรื่อง ได้เช่น FAQ , ปัญหาการใช้งาน, ข้อมูลทั่วไป , ข้อมูลผลิตภัณฑ์ , ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ เป็นต้น
สามารถนำข้อมูลการจากวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาไปจัดเก็บในระบบคลังความรู้ได้ และ สามารถแปลงข้อมูลจากการรับเรื่องเดียวกัน บ่อยๆ แปลงไปเป็น FAQ ได้

เอเจนท์สคริป

รองรับการสร้างสคริป การแนะนำการสนทนาระหว่างลูกค้ากับ Agent เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับให้ Agent สามารถโต้ตอบและให้ข้อมูลกับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถเชื่อมโยงกับระบบคลังความรู้ได้แบบอัตโนมัติ

จัดการโครงสร้างองค์กรและหน่วยงาน

จัดการข้อมูลในองค์กร หน่วยงานภายใน และโครงสร้างของหน่วยงาน ลำดับสายงาน และ สายบังคับบัญชา

ทะเบียนข้อมูลผู้ติดต่อ

จัดการข้อมูลของผู้ติดต่อ จากช่องทาง Voice และ Non Voice และ สามารถ แปลงข้อมูลผู้ติดต่อไปเป็นข้อมูลลูกค้าได้

การจัดการ Workflow

จัดการ workflow ของประเภทงาน โดยสามารถแยกย่อยงานได้แบบไม่จำกัด และสามารถกำหนด ระยะเวลาที่ต้องดำเนินการให้เสร็จในแต่ละ งานได้ด้วย

บันทึกประวัติการรับเรื่องต่างๆ

สามารถบันทึกประวัติการรับเรื่อง แยกตามกลุ่มหรือหมวดหมู่ของเรื่องที่ผู้ติดต่อ ได้ติดต่อเข้ามา เพื่อจัดเก็บข้อมูลการติดต่อ และส่งต่อเรื่องไปยังผู้รับผิดชอบ โดยหัวข้อเรื่องต่างๆ จะถูกควบคุมการไหลของงานด้วย workflow

Service Level Agreement

สามารถตั้งค่า SLA เพื่อใช้สำหรับ การแจ้งเตือน หรือการส่งงานต่อแบบอัตโนมัติ (Escalation) เพื่อส่งเรื่องต่อไปยังผู้รับผิดชอบในลำดับถัดไป และสามารถแสดงรายงาน SLA ที่มีสถานะงาน เสร็จในกำหนด (On due) หรือ เสร็จเกินกำหนด (Over due)

แบบสอบถามประเมินการบริการ

ระบบสามารถส่งแบบสอบถามไปให้ผู้รับบริการผ่านอีเมลหรือ ส่ง link ไปยัง SMS เพื่อให้ผู้รับบริการหรือลูกค้าประเมินความพึงพอใจ สำหรับการให้บริการในครั้งนั้น โดยสามารถสร้างแบบฟอร์ม Survey จากระบบได้แบบไม่จำกัด

การจัดการเนื้อหาและข่าวสารประกาศ

รองรับการสร้างเนื้อหาข่าวสาร ประกาศ ขององค์กรได้ (Contents) โดยข่าวสารที่ถูกสร้างจะถูกนำไปแสดง แยกตามประเภทของข่าวสาร เช่น ข่าวสารประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น เป็นต้น

ราคาแพ็กเกจโปรแกรมบริหารจัดการฐานข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ (WIZ CRM)

โปรแกรม CRM ออนไลน์สำเร็จรูป และ บริการรับติดตาม รับแจ้ง เตือน ต่อ ในราคาที่เหมาะสม

ผลิตภัณฑ์อื่น อีกมากมาย