WIZ Solution by SCMS

WIZ Solutions by SCMS

ระบบบริหารการศึกษา (Educational Services)

สำหรับองค์กรทางด้านการศึกษา ในระดับ ประถม มัธยม อนุปริญญา ปริญญา ตรี โท และ เอก รวมถึงหลักสูตรอบรมต่างๆ ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับสถาบันการศึกษา ของประเทศไทย โดยแพลตฟอร์มมีระบบต่างๆ รองรับอย่างครบวงจร ซึ่ง เปิดให้บริการใช้งาน ทั้งแบบคลาวด์ และแบบติดตั้งใช้ภายในองค์กร

ภาพรวมการทำงานของระบบ WIZ GenEd

Features

ระบบทะเบียนประวัตินักศึกษา

ระบบจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษา เช่น ข้อมูลที่อยู่ ผู้ปกครอง ประวัติการศึกษา ประวัติการรับเข้า โอนย้าย เข้าศึกษา ประวัติการแก้ไขชื่อ สกุล และคำร้องต่างๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลนักศึกษา

ระบบบริหารและจัดการหลักสูตร

รองรับการสร้างหลักสูตรใหม่ โครงสร้างหลักสูตร อ้างอิง ตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ เช่น มาตรฐานรายละเอียดของหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร ประสบการณ์ภาคสนาม การประเมินผลรายวิชาในหลักสูตร และผลการฝึกภาคสนาม รวมถึงการประเมินหลักสูตร

ระบบลงทะเบียนเรียน

รองรับ การจัดนิสิตเข้ากลุ่มเรียน การลงทะเบียน ลงทะเบียนล่าช้า การเพิ่ม-ถอน รายวิชา การยกเลิกรายวิชา และรายงานที่เกี่ยวข้อง

ระบบจัดตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ

รองรับการจัดการ ตารางเรียน ตารางสอน และตารางสอบ โดยสามารถกำหนดตารางการเรียน ตามคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน สามารถกำหนดหมู่เรียน จำนวนผู้เรียนสูงสุดต่อหมู่เรียน,กำหนดวันสอน/ผู้สอน/ห้องเรียน ในแต่ละหมู่เรียน การสร้างตารางสอบ การกำหนดห้องสอบ ผู้ควบคุมการสอบ

ระบบประเมินวิชาและอาจารย์ผู้สอน

ระบบรองรับการสร้างแบบประเมินรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนในแต่ละภาคเรียนการศึกษาได้ โดยจะเก็บข้อมูลประวัติการประเมินเพป็นสถิติสำหรับนำไปประเมิน ภาพรวมของ วิชาและผู้สอน

ระบบทำแบบทดสอบออนไลน์

สามารถสร้างแบบทดสอบเพื่อให้นักศึกษาเข้ามาทำแบบทดสอบออนไลน์ โดยอาจารย์สามารถสร้างแบบทดสอบ ต่างๆ ได้ หลายรูปแบบ ทั้งแบบตัวเลือก และแบบบรรยาย และแนบไฟล์ วิดีโอ สำหรับให้นักศึกษาเข้าไป ศึกษาและทำแบบทดสอบ และ รายงานผลการทำแบบทดสอบ ว่าผ่านเกณฑ์ หรือไม่ผ่านเกณฑ์ และสามารถส่งผลคะแนนไปยังอาจารย์และวิชานั้นๆ

ระบบตรวจสอบจบและรับปริญาบัตร

สามารถตรวจสอบการขอจบของนักศึกษาตามเงื่อนไขการจบของแต่ละหลักสูตรการศึกษาได้ และเมื่อผลการตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาผ่าน ก็จะสามารถขอยื่นลงทะเบียน เพื่อขอรับปริญาบัตร ได้

ระบบออกทรานสคริป

ระบบสามารถออกทรานสคริป และเอกสารรับรองการศึกษาได้

ระบบทะเบียนประวัติศิษย์เก่า

จัดเก็บข้อมูลประวัติของศิษย์เก่าที่เคยสำเร็จการศึกษาจากสถาบัน เพื่อใช้สำหรับเป็นฐานข้อมูลทะเบียนประวัติของศิษย์เก่า

ระบบคำร้องและบริการนักศึกษา

ระบบรองรับการขอเปิดคำร้องต่างๆ เกี่ยวกับการให้บริการทางทะเบียน เช่น การขอเปลี่ยนชื่อ นามสกุล การขอลงเทะเบียนล่าช้า การขอยกเลิกรายวิชา การขอรับเอกสารรับรองการศึกษา การขอพักการเรียน การลาออก เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์อื่น อีกมากมาย