WIZ Solution by SCMS

WIZ Solutions by SCMS

ระบบบริหารงานโลจิสติกส์ในโรงพยาบาล
Hospital Logistics Management Software (HLMS)

เคลื่อนย้ายผู้ป่วย

Patient logistics management

บริการขนส่งสิ่งของและเครื่องมือทางการแพทย์

Healthcare logistics services

บริการขนส่งสิ่งของและเครื่องมือทางการแพทย์

ระบบบริหารงานโลจิสติกส์ในโรงพยาบาล

ระบบโลจิสติกส์ผู้ป่วยคืออะไร ?

ปัญหาผู้ป่วยที่มีจำนวนมากในโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่ ทั้งผู้ป่วยภายในและผู้ป่วยรายใหม่ ทำให้ส่งผลกระทบต่อกระบวนการ การให้บริการของเจ้าหน้าที่เวรเปล ที่ทำหน้าที่รับ-ส่งผู้ป่วยที่เกิดความล่าช้าและเกิดความผิดพลาดในการรับ-ส่ง ผู้ป่วย ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาจากการวางแผนการขนส่งเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ยังขาดประสิทธิภาพอยู่ อีกทั้งยังเกิดจากข้อจำกัดทางด้านบุคคลกร ที่มีจำนวนจำกัด ซึ่งในบางเวลาที่มีการขอใช้บริการในปริมาณมากอาจส่งผลให้เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ

ระบบบริหารงานโลจิสติกส์ในโรงพยาบาล

ระบบบริหารงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วยช่วยแก้ปัญหาได้อย่างไร ?

ระบบบริหารโลจิสติกส์ผู้ป่วย ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ ทางด้านการให้บริการ
การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โดยซอฟต์แวร์ประกอบไปด้วยการทำงาน 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1
ระบบบริหารจัดการ สำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เพื่อเปิดคำขอใช้บริการผ่านระบบ Web browser

ส่วนที่ 2
แอพพลิเคชั่นรับแจ้งเตือนงาน (Mobile Application) สำหรับพนักงานบริการโลจิสติกส์ เพื่อรับข้อมูลการแจ้งเตือนเมื่อมีรายการงานที่ต้องดำเนินการเข้ามา โดยจะทำงานผ่าน Mobile Application ซึ่งรองรับทั้ง iOS และ Android

ภาพรวมของระบบบริหารงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

ระบบบริหารงานโลจิสติกส์ในโรงพยาบาล

ความสามารถของระบบบริหารงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

สร้างคำร้อง

สามารถสร้างคำร้องขอรับบริการของหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาล และรองรับคำร้องแบบล่วงหน้า (Plan) คำขอแบบปกติ (Regular) คำขอแบบด่วน (Ad hoc)

ติดตามสถานะการปฏิบัติงาน

หัวหน้างานสามารถติดตามสถานะ การรับ-ส่ง ผู้ป่วย ของแต่ละใบงานได้

KPI & SLA

สามารถบันทึกสถิติ เที่ยวงาน และปริมาณงานการให้บริการในแต่ละวันได้

รองรับงานด่วน งานแทรก

สามารถรองรับกรณีที่มีงานแทรกหรือมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งงานได้

วางแผนการปฏิบัติงาน

สามารถวางแผนสำหรับจัดอัตรากำลังพลเวรเปลในแต่ละช่วงเวลาให้เหมาะสมกับปริมาณงานในแต่ละวันได้

บริการรถพยาบาล

รองรับการวางแผนการให้บริการของหน่วยงาน Ambulance ที่รับ-ส่งผู้ป่วย ภายนอกโรงพยาบาล

การรับคำขอระหว่างทาง

สามารถรับคำขอระหว่างทาง ในกรณีที่มีการเรียกพนักงานบริการโลจิสติกส์ระหว่างทาง พนักงานสามารถสร้างคำขอผ่าน Mobile application ได้

การวางแผนเคลื่อนย้ายครอบคลุม

รองรับการส่งคำขอขนส่งแบบ Single/ Multiple Station หรือ Round Trip

ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง

สามารถยกเลิกคำขอหรือเปลี่ยนแปลงคำขอขนส่งเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

จัดเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์

สามารถระบุอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มเติมเพื่อให้พนักงานบริการโลจิสติกส์ จัดเตรียมมาพร้อมกับรถเข็น

รู้ทุกประวัติการเคลื่อนย้าย

สามารถเรียกดูประวัติการเคลื่อนย้าย เวลาที่เริ่มจากจุดเริ่มต้น และจุดปลายทาง หรืออุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการเคลื่อนย้าย

Realtime monitoring

มีเครื่องมือสำหรบแสดงผลภาพรวมการปฏิบัติทุกคอร้องได้แบบทันทีทันใด ทำให้หัวหน้างานมีความสะดวกรวดเร็วในการให้วางแผนงาน

มอบหมายงานอัตโนมัติ

รองรับการมอบหมายงานไปยังพนักงานบริการโลจิสติกส์ที่ว่างแบบอัตโนมัติโดยที่ไม่จำเป็นต้องให้หัวหน้างานเป็นผู้มอบหมาย

คำนวณระยะทางและค่าใช้จ่ายการให้บริการรถพยาบาล

สามารถคำนวณระยะทางการให้บริการของรถพยาบาลในกรณีที่มีการส่งผู้ป่วยไปนอกสถานที่และสามารถคิดค่าบริการตามระยะทางได้

รายงาน

สามารถออกรายงานต่างๆ ได้มากกว่า 14 รายงาน

ฟังก์ชันการทำงานของ Mobile application

การสร้างคำขอแบบ Walkin

พนักงานเวรเปลสามารถสร้างคำขอผ่าน mobile app ในกรณีที่พบผู้ป่วยที่เข้ามาขอใช้บริการในระหว่างทาง ทั้งผู้ป่วยทั่วไป ผู้ป่วยวิกฤต และอื่นๆ

การสร้างคำขอแบบ เคสฉุกเฉิน

พนักงานเวรเปลสามารถสร้างคำขอผ่าน mobile app ในกรณีที่เกิดเคสฉุกเฉิน สามารถให้บริการ ณ จุดเกิดเหตุได้เลย

ตอบรับ/ปฏิเสธ การรับงาน

พนักงานเวรเปล/พนักงาน Ambulance สามารถกดเลือกได้ว่า เมื่อมีงานที่ถูกมอบหมายเข้ามา จะรับงาน หรือ จะปฏิเสธการรับงาน

รายงานประวัติการให้บริการ

พนักงานเวรสามารถค้นหาข้อมูลที่ได้ปฏิบัติงานในแต่ละวันผ่าน Mobile application โดยแยกตามสถานะ รอตอบรับ กำลังดำเนินการ และ งานที่เสร็จแล้ว ได้

การแจ้งเตือน

รองรับการแจ้งเตือนเมื่อมีงานใหม่ที่ถูกมอบหมาย งานเร่งด่วน และการแจ้งเตือนเมื่อไกล้ถึงเวลานัดหมาย

บริการขนส่งสิ่งของและเครื่องมือทางการแพทย์

ภาพรวมการทำงาน

ฟังก์ชันการทำงาน

วางแผนการจัดส่ง

สามารถวางแผนการจัดส่งงานประเภทล่วงหน้า รวมถึงงานประเภทงานจัดส่ง Routine เพื่อวางแผนการจัดส่งซึ่งสามารถวางแผนตามเส้นทางการจัดส่งและจุดจัดส่ง ในลักษณะจุดต่อจุดโดยใช้พนักงานจัดส่งที่เป็นรายบุคคลหรือเป็นทีม ทำให้สามารถใช้ทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดต้นทุนการจัดส่ง

การสร้างเส้นทางการจัดส่ง

สามารถสร้างเส้นทางการจัดส่ง (Route) ในลักษณะ Single / Multiple ได และ round-trip ได้ โดยในแต่ละจุดจัดส่งหรือเส้นทางสามารถกำหนดระยะเวลาการจัดส่งทั้งเส้น
ทางหรือแต่ละจุดได้

การรับเรื่องการขอใช้บริการ

รองรับกรณีที่ลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการ แจ้งการขอใช้บริการเพิ่มเติมนอกเหนือจากงานจัดส่ง เช่น การขอให้พนักงานช่วยนำส่งสิ่งของจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง โดยระบบสามารถสร้างข้อมูลการรับเรื่องเพื่อจัดเก็บในระบบและทำการมอบ
หมายงานไปยังพนักงานที่ว่างอยู่ได้

การสร้างคำร้องขอเบิกภายใน

ลูกค้าสามารถสร้างรายการคำร้องเพื่อขอเบิกสินค้าและผ่านหัวหน้างานอนุมัติการเบิก จากนั้นรายการขอเบิกจะถูกส่งไปยังขั้นตอนการวางแผนการจัดส่ง

การมอบหมายงาน

สามารถวางแผนการมอบหมายงานทั้งรายบุคคลและรายทีมได้ โดยการมอบหมายงานสามารถ ส่งต่องานไปยัง หน่วยงานอื่นเพื่อไปดำเนินการวางแผนการจัดส่งต่อไปยังทีมงานของตนเอง

บริหารจัดการคลังสินค้า

มีระบบบริหารจัดการคลังสินค้าและคลังสินค้าย่อย เพื่อนำสินค้าจากคลังกลาง ไปเติมเต็มยังคลังย่อย หรือ Location ที่ต้องการ (Fullfillment) โดยแต่ละคลังสินค้าย่อยสามารถบริหารจัดการคลังสินค้าของตนเองได้

รองรับการใช้งานแบบหลายสาขา

รองรับการใช้งานแยกเป็นสาขาหรือตามองค์กร โดยมีการจัดเก็บข้อมูลของแต่ละสาขาที่ศูนย์กลางเดียวกัน (Centralize) ทำให้ผู้ดูแลระบบและผู้บริหารสามารถนำข้อมูลมาพยากรณ์และรู้ออกรายงาน สรุปแยกตามสาขาได้อย่างแม่นยำ

การบริหารจัดการออร์เดอร์

พนักงานขายสามารถสร้างคำสั่งซื้อผ่านระบบ สร้างข้อมูลสินค้า การออกใบเสนอราคาผ่านระบบ และส่งใบเสนอราคาผ่านอีเมลเพื่อยืนยันการสั่งซื้อ

เช็คอินเพื่อทำการจัดส่งสินค้าแต่ละจุดจัดส่ง

พนักงานจัดส่งสามารถ scan QR Code จากจุดเริ่มต้น ไปยังแต่ละจุดจัดส่ง เพื่อบันทึกเวลาแต่ละจุดได้ จากนั้นลูกค้า/ผู้รับสินค้า สามารถตรวจรับสินค้าพร้อมกับเซ็นชื่อในระบบ Mobile application พร้อมทั้งประเมินความพึงพอใจให้กับพนักงานจัดส่ง และสามารถนำไปออกรายงานสรุปการประเมินผลรายวัน/รายเดือนและรายปีได้

ลูกค้าเซ็นรับสินค้าและประเมินความพอใจ ผ่าน Mobile application

พนักงานจัดส่งทำการจัดส่งสินค้าพร้อมให้ลูกค้าเซ็นรับสินค้าผ่าน WIZ Go mobile application และทำการประเมินความพึงพอใจสำหรับการให้บริการ โดย Admin สามารถเรียกงานงานเพื่อนำมาประกอบการปรับปรุงการให้บริการได้

การตรวจสอบสถานะการจัดส่ง

ลูกค้า/ผู้รับสินค้า สามารถตรวจรับสินค้าพร้อมกับเซ็นชื่อในระบบ Mobile application โดย Admin จะสามารถตรวจสอบสถานะได้แบบ Realtime และสามารถเห็นสถานะของพนักงานจัดส่งว่าใครออนไลน์ /ออฟไลน์/พักเบรก

การสนทนากับแอดมิน

พนักงานจัดส่งสามารถสื่อสารกับแอดมินได้โดยผ่านช่องทางการแชทผ่าน Mobile Application เพื่อสนทนากับแอดมิน เช่นกรณีแจ้งเหตุด่วน หรือ การขอเปลี่ยนจุดจัดส่ง /การเปลี่ยนเส้นทาง และการยกเลิกการจัดส่ง หน้างาน

รายงานสถิติต่างๆ

สามารถค้นข้อมูลย้อนหลัง และ export ข้อมูล เป็น excel/csv หรือเป็นกราฟ ได้โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกเงื่อนไขการค้นหา และการแสดงข้อมูลย้อนหลัง แบบรายวัน ราายเดือน หรือรายปีได้

คลังความรู้

สามารถสร้างข้อมูลความรู้ (Knowledge base) จากการจัดการเนื้อหา (Content management) แยกเป็นเรื่อง ได้เช่น FAQ , ปัญหาการใช้งาน, ข้อมูลทั่วไป , ข้อมูลผลิตภัณฑ์ , ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ เป็นต้น
สามารถนำข้อมูลการจากวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาไปจัดเก็บในระบบคลังความรู้ได้ และ สามารถแปลงข้อมูลจากการรับเรื่องเดียวกัน บ่อยๆ แปลงไปเป็น FAQ ได้

API

การเชื่อมต่อ (Integration) กับระบบภายในของลูกค้าเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลจากระบบภายในมายังระบบของเรา ทำให้ลดปัญหาเรื่องการที่ต้อง Maintain ข้อมูลหลายที่

บริหารจัดการกลุ่มสิทธิและผู้ใช้งาน

บริหารจัดการผู้ใช้งานและ กลุ่มสิทธิการใช้งาน รวมถึงการสร้างทีมงานจัดส่ง

การแจ้งเตือน

สามารถแจ้งเตือนไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องผ่าน email/line เมื่อมีรายการงานใหม่ หรือ รายการงานที่จะต้องดำเนินการ หรือ ติดตาม

การจัดเก็บข้อมูล

สามารถจัดเก็บ Logs การเข้าใช้งานรวมถึง log การเพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลตั้งต้นของระบบได้

บริการขนส่งสิ่งของและเครื่องมือทางการแพทย์

ตัวอย่างการทำงานของ Mobile application

บริการขนส่งสิ่งของและเครื่องมือทางการแพทย์

ตัวอย่างการทำงานของของ Realtime monitoring dashboard

การติดตั้งใช้งาน

รองรับการทำงานบน Cloud

รองรับการทำงานบน Server
ภายในองค์กร (On premise)

สามารถรองรับการทำงาน
แบบผสมผสาน (hybrid) ได้

ผลิตภัณฑ์อื่น อีกมากมาย