WIZ Solution by SCMS

WIZ Solutions by SCMS

ระบบการขออนุญาตเข้าทำงาน

เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีส่วนของโรงงานการผลิต หรือ บริเวณ/สถานที่ ที่มีความจำเป็นต้องมีการวบคุมความปลอดภัย ในะหว่างการทำงาน จากผู้ปฏิบัติงานหรือจากผู้บริษัทผู้รับเหมาจากภายนอก ซึ่งปกติแล้วจะต้องมีการขออนุญาตเข้าโรงงานก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงานตามสถานที่ปฏิบัติงานจริงและบางโรงงานก็อาจจะมีข้อกำหนดให้ผู้รับเหมาจะต้องผ่านการทำข้อสอบทางด้านความปลอดภัยให้ผ่าน ก่อน ที่จะเริ่มปฏิบัติงานได้ ซึ่งระบบของเรารองรับกระบวนการต่างๆ ที่โรงงานส่วนใหญ่จำเป็นต้องใช้

ภาพรวมการทำงานของระบบการขออนุญาตทำงาน (e-Work Permit)

Features

ข่าวประชาสัมพันธ์

สามารถสร้างข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกาศ และข่าวเด่น ได้ และสามารถปักหมุดข่าวที่ต้องการให้แสดงอยู่บนสุดของหมวดหมู่ของข่าวในแต่ละหมวดหมู่ได้ สามารถเลือกประเภทข่าวในลักษณะ Link ภายนอก หรือ สร้างคอนเทนต์จากระบบ การแนบรูปภาพประกอบ และ เอกสารแนบต่างๆ

การจัดการข้อมูลตั้งต้น

รองรับการใช้งานแบบหลากหลายสาขา หรือองค์กร ในกรณีที่ต้องดูแลการสั่งซื้อมากกว่า 1 องค์กร โดยมีเครื่องมือที่จะช่วย ให้ผู้ดูแล (Admin) สามารถจัดการข้อมูล รายการคำสั่งซื้อต่าง ๆ ผ่าน Website ส่วนกลางได้

การประเมินความเสี่ยงก่อนเริ่มงาน (JSA)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย สามารถประเมินความเสี่ยงก่อนอนุญาตให้ทำงาน (Job Safety Analysis) ตามแบบประเมินทางด้านความปลอดภัยโดยสามารถสร้างหัวข้อการประเมิน และ คาดการณ์ว่าอาจจะมีอันตราใดบ้างที่อาจจะเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน และ มีแนวทางหรือมาตรการป้องกันอันตรายอย่างไร

การจัดการข้อมูลผู้ติดต่อ

มีการจัดการข้อมูลผู้ติดต่อ ในกรณี ที่บริษัทผู้รับเหมา/ผู้ปฏิบัติงาน หรือ หน่วยงานภายในต้องการค้นหาข้อมูลผู้ติดต่อ ผ่านระบบได้

การประเมินความเสี่ยงก่อนเริ่มงาน

ก่อนที่จะเริ่มงาน ในแต่ละวัน ผู้ควบคุมงาน จะต้องทำการขออนุญาตทำงานก่อน เพื่อบอกรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่ต้องปฏิบัติในแต่ละวัน ผ่านระบบ และจะต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยก่อน จึงจะสามารถเข้าไปในบริเวณพื้นที่ได้ และ ผู้ควบคุมงาน จะต้องทำการประเมินความเสี่ยงก่อนที่จะเริ่มงานผ่านระบบ

การออกใบอนุญาตเข้างาน

หลังจากที่ผู้ปฏิบัติงานทำแบบทดสอบทางด้านความปลอดภัยผ่านระบบออนไลน์ผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการออกบัตรเข้าทำงานตามประเภทของการขออนุญาต โดยผู้ปฏิบัติงานสามารถ ปริ้นบัตรออกจากระบบเพื่อนำไปแสดงต่อรปภ. ที่ตรวจสอบก่อนประตูทางเข้าโรงงานได้เลย

การสร้างแบบทดสอบความปลอดภัย

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย สามารถสร้างแบบทดสอบความปลอดภัย โดยแยกตามประเภทใบอนุญาต โดยสามารถแนบลิงก์ วิดีโอ หรือไฟล์แนบ หรือ ลิงก์ ภายนอก เพื่อใช้สำหรับให้ผู้ปฏิบัติงานศึกษา สามารถกำหนดเวอร์ชันของภาษา ระยะเวลาการทำข้อสอบ จำนวนขั้นต่ำที่จะต้องทำให้ผ่าน และจำนวนครั้งที่สามารถให้สอบซ้ำได้

การตรวจสอบ ก่อน/ระหว่าง และ หลังการปฎิบัติงาน

ในระหว่างที่มีการปฏิบัติงาน เจ้าของพื้นที่หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย อาจจะมีการสุ่มตรวจสอบพื้นที่ ปฏิบัติงาน ตามการขออนุญาตเพื่อตรวจสอบว่าการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องและมีอุปกรณ์การป้องกันความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและเครื่องมือที่ใช้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน รวมถึงพื้นที่บริเวณที่มีการปฏิบัติงานว่ามีความเรียบร้อยดีหรือไม่ ซึ่งผู้ตรวจสอบจะต้องทำการประเมินผ่านระบบ และ หากพบว่าผู้ปฏบิัติงานไม่ปฏิบัติตามกฏระเบียบด้านความปลอดภัย ผู้ตรวจสอบสามารถที่จะออกใบเตือนพร้อมกับถ่ายรูปแนบหลักฐานเข้ามาในระบบได้

การขออนุญาตเข้าทำงาน

ระบบสามารถรองรับให้หัวหน้าผู้รับเหมา สามารถสร้างคำข้อการขออนุญาตเข้าทำงานผ่านระบบแบบล่วงหน้าได้ และ คำร้องจะถูกส่งไปยังผู้เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบและเข้ามาทำการอนุญาตผ่านระบบ เมื่อผ่านการอนุญาตครบแล้ว ระบบสามารถ Export ใบขออนุญาตเข้าทำงานในรูปแบบ PDF ได้

การทำแบบทดสอบออนไลน์เพื่อขอออกบัตรพนักงาน

ในกรณีที่บริษัทผู้รับเหมา ต้องการเพิ่มผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเข้าไปทำงานในโครงการตามประเภทงานและลักษณะงาน หัวหน้าผู้รับเหมาสามารถยื่นคำขอผ่านระบบ และระบบจะส่งเรื่องไปยังผู้เกี่ยวข้องทำการพิจารณาอนุมัติ และหลังจากผ่านการอนุมัติ ระบบจะส่ง link เพื่อให้ผู้ขอลงทะเบียนทำแบบทดสอบผ่านช่องทางออนไลน์

การประเมินโครงการหลังปิดโครงการ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย/ผู้ควบคุมโครงการ/เจ้าของพื้นที่ สามารถทำการประเมินความปลอดภัยผ่านระบบ เมื่อโครงการ ได้ดำเนินการจนจบ โดยระบบจะจัดเก็บข้อมูลการประเมินเพื่อใช้สำหรับนำมาวิเคราะห์ บริษัทผู้รับเหม

การแจ้งเตือน

มีการแจ้งเตือนผ่านทางอีเมล ในขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้ ผู้ปฏิบัติงาน/เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย/ผู้ควบคุมงานและผู้เกี่ยวข้องอื่น ทราบเมื่อ มีงาน ที่ต้องดำเนินการ เพื่อให้ทราบว่า จะต้องเข้าไปในระบบเพื่อดำเนินการต่อไป

การบันทึกข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

รองรับการบันทึกประวัติการเกิดอุบัติเหตุในโรงงาน พื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อบันทึกข้อมูลเก็บเป็นประวัติ ว่าสาเหตุของอุบัติเหตุเกิดจากอะไร แล้วมีความเสียหายอย่างไร และมีผลกระทบกับใครและทรัพย์สินใดบ้าง และสามารถพิมพ์แบบฟอร์ม การเกิดอุบัติเหตุ เพื่อส่งไปให้กับหน่วยงานของรัฐได้อีกด้วย

การบันทึกข้อมูลประวัติการตรวจสอบอุปกรณ์ ความปลอดภัย

รองรับการบันทึกรายการอุปกรณ์ ความปลอดภัยในโรงงาน ของแต่ละสาขา เพื่อส่งไปยังหน่วยงานกลางทราบว่า มีรายการอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย รายการใดบ้างที่ไกลถึงรอบการบำรุงรักษา หรือ การเปลี่ยน เพื่อให้มั่นใจว่า เมื่อเกิดเหตุการณ์ ขึ้น อุปกรณ์ดังกล่าวยังพร้อมที่จะใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ

การทำงานแบบแยกสาขาองค์กร

รองรับธุรกิจที่มีหลายสาขา และต้องการรวบรวมข้อมูลไว้ที่ศุนย์กลาง เพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการข้อมูลจากหน่วงานกลางหรือบริษัทหลัก

ผลิตภัณฑ์อื่น อีกมากมาย