WIZ Solution by SCMS

WIZ Solutions by SCMS

ระบบบริหารงานขาย

เหมาะสำหรับธุรกิจที่เน้นการขายสินค้า เช่น การขายประกัน การขายสินค้าและบริการ อื่น ที่มีการติดต่อลูกค้าเป็นจำนวนมาก เช่นงานในลักษณะ แนะนำสินค้าทางโทรศัพท์ (Telesales) และต้องการติดตามสถานะของการขาย การติดต่อ และสถานะของงานที่ไปทำการเสนอการขาย จนกระทั่ง ชนะหรือสูญเสียเพื่อเก็บข้อมูลทางสถิติเพื่อนำมาประเมินความสูญเสียว่าเกิดจากอะไร เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

Features

การสร้างวางแผนการขาย

การสร้างโมเดลและกลยุทธ์การขาย (Sales Funnel) ตั้งแต่การวางเป้าหมายของทีมขาย การวางแผนภารกิจเช่น การทำการตลาดคอนเทนต์ การแนะนำต่อ การออกอีเวนต์ การทำ PR การทำ SEO การทำโฆษณาออนไลน์ และข้อควรระวัง รวมถึงการแบ่งทีมขายและวางเป้าหมายของทีมขาย และ KPI ของทีมขาย

การจัดการข้อมูลลูกค้า ผู้ติดต่อและสมาชิก

การจัดการข้อมูลผู้ติดต่อ ข้อมูลลูกค้า และการ เปลี่ยนข้อมูลผู้ที่สนใจในสินค้า หรือบริการให้มาเป็นลูกค้า โดยสามารถสร้างกลุ่มของลูกค้าได้ เช่น ลูกค้าบุคคล ลูกค้าองค์กร หรือกลุ่มลูกค้า VIP รวมถึงระบบจัดการสมาชิก

การสร้างโอกาสการขาย

การนำเข้าข้อมูลโอกาส (Import Lead) การคัดเลือกข้อมูลโอกาสที่สนใจ (sales qualified lead) หรือคัดเลือกเฉพาะข้อมูลโอกาสที่ตรงกับเงื่อนไข ของกลุ่มลูกค้า ที่มีโอกาสซื้อ (Prospect) และการนำข้อมูลจากการคัดเลือก มาทำการสร้างโอกาส

การจัดการข้อมูลสินค้าและบริการ

สามารถสร้างข้อมูลสินค้า ในลักษณะเดี่ยว สินค้าแบบแพ็ค หรือสินค้าแบบแพคเกจ รวมถึงหน่วยขายสินค้าและบริการ

การสร้างใบเสนอราคาและข้อเสนอการขาย

การสร้างร่างใบเสนอราคา (Draft Quotaion) ใบเสนอราคา (Quotation) และการวิเคราะห์รายการเสนอราคาที่มีโอกาสขายได้สูง (Prospect quotation) รวมถึงสามารถสร้างร่างของข้อเสนอราคาได้ (Proposal) หรือ การสร้างแคตตาล็อกสินค้าเพื่อส่งไปให้ลูกค้าได้

การขออนุมัติการเสนอราคา

ในกรณีที่การขายมีการแข่งขันหรือมีการต่อรองราคาที่เกินราคากลางที่พนักงานขาย จะสามารถตัดสินใจได้ ระบบรองรับให้พนักงานขายสามารถ สร้างคำขอเพื่อให้ผู้จัดการหรือผู้มีอำนาจอนุมัติการขอเสนอราคาใน
ครั้งนั้นได้

การสร้างตารางนัดหมายและการแจ้งเตือน

สามารถสร้างตารางการนัดเพื่อติดต่อลูกค้า ตามวันและเวลาที่ต้องการ รวมถึงการแจ้งเตือนเมื่อไกล้ถึงเวลานัด หรือ กิจกรรมที่สำคัญที่ต้องดำเนินการ เพื่อให้ผู้จัดการทราบ

การสร้างคำขอการออกไปพบลูกค้า

ระบบสามารถสร้างคำขอ (Ticket) เมื่อพนักงานขายต้องเดินทางออกไปพบ ลูกค้า โดยเมื่อผู้จัดการอนุมัติการออกไปพบลูกค้านอกสถานที่ ระบบจะสร้าง Ticket เพื่อให้พนักงานขายใช้สำหรับอ้างการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากกิจกรรมก่อนการขาย

การบันทึกค่าใช้จ่ายจากกิจการการขาย

บันทึกค่าใช้จ่ายจากการเดินทางไปเสนองานขายเช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าเลี้ยงรับรอง เงินทดลองจ่าย ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยอ้างอิงรายการ Ticket จากระบบ เพื่อแนบหลักฐานและเอกสาร เพื่อขอเบิกค่าใช้จ่าย และสรุปผลการเดินทางไปพบลูกค้า

การบันทึกและสรุปผล แพ้/ชนะ

สามารถบันทึกผลสรุปของการเสนอการขายได้ โดยสามารถบันทึกผล แพ้ หรือ ชนะ เพื่อเก็บข้อมูลเป็นสถิติ เพื่อใช้สำหรับนำมาประเมินเพื่อการวางกลยุทธ์ การขายในครั้งต่อไปได้ รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่คู่แข่ง ได้เสนอในครั้งนั้น

การคำนวณการจ่ายผลตอบแทนการขาย

สามารถคำนวณค่าผลตอบแทนการขายของพนักงานขายเป็นรายคน หรือ รายทีม และสามารถออกรายงานค่าตอบแทนรายเดือน และรายปีได้

รายงานและสถิติการขาย

สามารถเก็บข้อมูลสถิติการขายของพนักงานขาย รายคน หรือ รายทีม และสามารถนำข้อมูลมาออกรายงาน เช่น รายงาน KPI รายบุคคล หรือ รายทีม , รายงานพนักงานขาย Top 10 หรือ รายงานสินค้าที่ขายดี และสินค้าที่ขายน้อย

การเชื่อมต่อกับระบบอื่น

สามารถเชื่อมต่อไปยังระบบอื่นเพื่อทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบได้ ผ่าน API เช่น ระบบบัญชี หรือระบบบริหารโครงการ ซึ่งอาจจะต้อง Customize เพิ่มเติมตามความต้องการ

อัตราแลกเปลี่ยน

สามารถกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินที่มีการซื้อเข้าและขายออกได้ ทั้งภายในระบบ หรือจากการเชื่อมต่อกับระบบของธนาคารแห่งประเทศไทย

สามารถนำไปใช้งานกับงานในลักษณะใดได้บ้าง ?

สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้กับทุกธุรกิจต่างๆ ได้ รวมถึงธุกิจทางด้านการให้บริการด้วย และสามารถปรับแต่งฟังก์ชันการทำงานนอกเหนือจากที่ระบบมีได้ ตามความต้องการของลูกค้า หรือให้เหมาะกับธุรกิจที่มีความเฉพาะทาง ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับการประเมินระยะเวลาที่ใช้สำหรับปรับแต่ง หรือการพัฒนาเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์อื่น อีกมากมาย