WIZ Solution by SCMS

WIZ Solutions by SCMS

ระบบ บริการจัดการโลจิสติกส์ โรงพยาบาล

เหมาะสำหรับธุรกิจที่ดำเนินการเกี่ยวกับโลจิสติกส์ และการจัดส่ง ทั้งสินค้าและบริการ เช่น ธุรกิจการขน-ส่ง สินค้าหรือพัสดุต่างๆ การบริการจัดส่งและให้บริการในโรงพยาบาล เช่น การให้บริการด้านการจัด-ส่ง ผู้ป่วย หรือ สินค้า อุปกรณ์เวชภัณฑ์ พัสดุ รวมถึงการเรียกขอรับบริการ พนักงานเวรเปล หรือ รถ Ambulance ซึ่งในระบบมีทั้งส่วนการใช้งานสำหรับพนักงาน พยาบาล และ บุคลากร ที่เกี่ยวข้อง ผ่าน Web application และ ส่วนใช้งานที่เป็น Mobile applicaiton สำหรับพนัหงานบริการโลจิสติกส์ และพนักงานเวรเปล

ตัวอย่าง Flow การทำงานในธุรกิจการจัดส่งสิ่งของและการเรียกใช้บริการจาก/พนักงานบริการโลจิสติกส์ ใน โรงพยาบาล

Features

แดชบอร์ด

หน้าจอแดชบอร์ดแสดง รายงานสถิติภาพรวมการให้บริการและการจัดส่งในแต่ละวัน รวมถึง รายงานอื่น ในรูปแบบ กราฟ 2 มิติ

เปิดคำของานรับส่ง ผู้ป่วย

หน้าจอแดชบอร์ดแสดง รายงานสถิติภาพรวมการให้บริการและการจัดส่งในแต่ละวัน รวมถึง รายงานอื่น ในรูปแบบ กราฟ 2 มิติ

เปิดคำของานรับส่ง ผู้ป่วย นอกสถานที่

หน้าจอแดชบอร์ดแสดง รายงานสถิติภาพรวมการให้บริการและการจัดส่งในแต่ละวัน รวมถึง รายงานอื่น ในรูปแบบ กราฟ 2 มิติ

เปิดคำขอ

หน้าจอแดชบอร์ดแสดง รายงานสถิติภาพรวมการให้บริการและการจัดส่งในแต่ละวัน รวมถึง รายงานอื่น ในรูปแบบ กราฟ 2 มิติ

การวางแผนการจัดส่ง

หน้าจอแดชบอร์ดแสดง รายงานสถิติภาพรวมการให้บริการและการจัดส่งในแต่ละวัน รวมถึง รายงานอื่น ในรูปแบบ กราฟ 2 มิติ

การมอบหมายงาน

หน้าจอแดชบอร์ดแสดง รายงานสถิติภาพรวมการให้บริการและการจัดส่งในแต่ละวัน รวมถึง รายงานอื่น ในรูปแบบ กราฟ 2 มิติ

WIZ Port Mobile Application

แดชบอร์ดแสดงข่าวสาร

แสดงข่าวประชาสัมพันธ์ จากระบบหลัก เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ให้พนักงานบริการโลจิสติกส์ ทราบข่าวสารขององค์รก

SOS แจ้งด่วน และ Internet call

ระบบ Internet Phone เชื่อมต่อกับระบบ soft phone เพื่อให้พนักงานบริการโลจิสติกส์ สื่อสาร พูดคุย ผ่านระบบ Internet เพื่อลดค่าใช้จ่ายสำหรับการโทร สำหรับกรณีที่ต้องการติดต่อเร่งด่วน เช่น เกิดอุบัติเหตุในระหว่างการจัดส่ง หรือ การขอเปลี่ยนเส้นทางการจัดส่ง ตามแผนงาน เป็นต้น

การแจ้งเตือน

ระบบสามารถแจ้งเตือนข้อความต่างๆ ในกรณีที่ มีงานเข้า หรือ งานที่ถูกมอบหมายมายังพนักงาน บริการโลจิสติกส์

แชทกับแอดมิน

ระบบแชท เพื่อให้พนักงานบริการโลจิสติกส์ใช้สำหรับ แชท ผ่าน Mobile application ไปยังแอดมิน เพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆ

เปิดงาน-รายการงาน

พนักงานบริการโลจิสติกส์ และพนักงาน Ambulance สามารถ รับทราบรายการงานที่ต้องจัดส่งในแต่ละวัน ทั้งแบบล่วงหน้า หรือ งานที่เกิดจากการรับแจ้ง เร่งด่วน

แนะนำเส้นทาง การจัดส่ง

ระบบสามารถ แสดง เส้นทางและจุดจัดส่ง เพื่อให้พนักงานทราบและเพื่อวางแผนการจัดส่งให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งให้รวดเร็ว และลดปัญหาความผิดพลาดการจัดส่งผิดจุด

การบันทึกอุบัติเหตุและเหตุการณ์

มีฟังก์ชันสำหรับให้พนักงานบันทึกเหตุการที่เกิดขึ้นในระหว่างที่มีการจัดส่ง โดยระบบจะรายงานข้อมูลไปยังหัวหน้างาน เพื่อใช้สำหรับวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป

ผลิตภัณฑ์อื่น อีกมากมาย