WIZ Solution by SCMS

WIZ Solutions by SCMS

ซอฟต์แวร์ ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

ระบบที่ใช้งานเฉพาะในกโรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงงานผลิตเครื่องยนต์ เพื่อใช้ภายในและส่งออกต่างประเทศ
โรงงานผลิตฟิล์มอาหาร และอื่นๆ

ซอฟต์แวร์ทางด้านโรงงานอุตสาหกรรม

ระบบควบคุมการผลิตฟิล์มอาหาร

รองรับกระบวนการวางแผนการผลิตฟิล์มบรรจุภัณฑ์ อาหาร (Food Grade) สามารถวางแผนการผลิตประจำเดือน โดยพยากรณ์จากรายการสั่งซื้อ เพื่อวางแผนการผลิตให้เหมาะสมกับกำลังการผลิตของเครื่องจักร (Machine) โดยนำข้อมูลการวางแผนการบำรุงรักษามาวางแผนการผลิตเป็นรายวันต่อเนื่องตลอดทั้งเดือน จนกรทั่งได้ฟิล์มออมาเป็นม้วน เพื่อนำ Packing และ จัดเข้าพาเลท เพื่อจัดส่งไปยังระบบโลจิสติสก์และเข้าจัดเก็บที่คลังสินค้า

ระบบ Parts Management and order tracking

รองรับการวางแผนการผลิต จัดซื้อ และจัดส่ง ตามคำสั่งซื้อจากระบบ SAP และรับบบ ERP เป็นต้น โดยระบบ Parts Management จะนำเข้าข้อมูลเพื่อมาทำการวางแผนการผลิต สั่งซื้อ Parts ตามใบสั่งซื้อ และวางแผนการจัดส่ง โดย
ดูจากวันที่จะต้องจัดส่ง มาทำการวางแผนการผลิตในแต่ละวัน สามารถวางแผนการทำงานล่วงเวลา และ วันหยุด รองรับกระบวนการตรวจสอบภายใน เพื่อนำ Parts ที่รับจาก Supplier มาทำการตรวจสอบคุณภาพ และ ส่งไปทาสี และนำมาบรรจุ โดยระบบมีคลังความรู้เพื่อเป็นแนวทางสำหรับให้พนักงานตรวจสอบคุณภาพของแต่ละชนิดของสินค้าเพื่อลดปัญหาสินค้าไม่คุณภาพที่ถูกส่งไปถึงลูกค้า และมีรายงานเพื่อดูข้อมูลการผลิต

ระบบออกเอกสาร การจำหน่ายเครื่องยนต์

สำหรับออกเอกสารรายละเอียดบัญชีรับและจำหน่ายเครื่องยนต์ เหมาะสมสำหรับโรงงานอุตสาหรกรรม ที่ผลิตเครื่องยนต์ เพื่อส่งออกทั้งภายในและต่างประเทศ ที่ต้องทำเอกสารแนบสำหรับการแจ้งจำหน่ายเครื่องยนต์กับทางกรมขนส่ง และการทำบัญชีรับและรายงานนำเข้าเพื่อเขตปลอดอากร (Free Zone) รองรับการออกจดหมายนำส่ง และการ export file เพื่อนำไป Upload ที่ระบบของกรมขนส่งทางบก

ผลิตภัณฑ์อื่น อีกมากมาย