WIZ Solution by SCMS

WIZ Solutions by SCMS

WIZ

Solution

WIZ Solution เป็นศูนย์รวมซอฟต์แวร์ ทางด้าน Business Solution ซึ่งประกอบไปด้วยซอฟต์แวร์ ที่รองรับกับธุรกิจขนาดเล็ก , SMEs และธุรกิจขนาดใหญ่ (Enterprise) โดยเปิดให้ใช้บริการในลักษณะติดตั้งใช้งานภายในองค์กร (On Premise ) และคลาด์ (On Cloud) และกำลังพัฒนาให้สามารถให้บริการในลักษณะ software as a service (SaaS) ในเร็วๆ นี้อีกด้วย

ระบบบริหารจัดการข้อมูลลูกค้า (CRM)

WIZ CRM เป็นบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าซึ่งจะประกอบไปด้วย การทำงานร่วมกันของหลายแผนก จึงต้องการระบบการจัดการและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดผลที่ดีที่สุด ซึ่งต่างจากการปฏิบัติงานภายในของแต่ละแผนก ที่ไม่จำเป็นต้องอาศัยการร่วมมือจากหลาย ๆ ฝ่าย ปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นกับกระบวนการ CRM คือ หลายองค์กรมุ่งเน้นการดำเนินงานไปที่งานขายเพียงอย่างเดียว แต่ไม่ให้ความสำคัญกับกระบวนการหลังการขาย อย่างที่ทราบกันดีว่า CRM ไม่เพียงแต่ช่วยในการรักษาฐานลูกค้าเก่าไว้ แต่ CRM ทำได้มากกว่านั้น กล่าวคือ สามารถช่วยเพิ่มจำนวนลูกค้าที่มีความภักดี และถือได้ว่าเป็นลูกค้าประจำ เพราะลูกค้าเหล่านั้น สามารถซื้อสินค้าหรือบริการได้บ่อยขึ้น และมากกว่าลูกค้าประเภทอื่น ๆ อีกทั้งยังสามารถช่วยในการบอกต่อหรือแนะนำ ทำให้สินค้าหรือบริการ เป็นที่รู้จักในวงกว้างยิ่งขึ้นด้วย

ระบบรับแจ้ง (Case management)

WIZ TO จัดเป็น Software ในกลุ่มประเภท CRM ประเภทหนึ่ง ซึ่งใช้สำหรับบริหารจัดการข้อมูลการติดต่อ ของ ลูกค้าหรือผู้ติดต่อ ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับระบบโทรศัพท์ (Telephony) ซึ่งเป็นช่องทาง Voice และยังสามารถเชื่อมต่อกับช่องทางอื่นที่เป็น Non-voice เช่น Facebook , Line , Email , Web chat ได้อีกด้วย ปัจจุบัน บริษัทได้มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องและ มีฟังก์ชันที่รองรองรับการใช้งาน หลักๆ ตามแผนภาพการทำงานรวม

ระบบ บริหารจัดการ การขนส่ง และ โลจิสติกส์ (Logistics)

เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีการขนส่งสินค้าทั้งภายในองค์กร และ การจัดส่งสินค้าแบบเอกชน
โดยระบบมีความสามารถจัดแผนการจัดส่งแบบล่วงหน้า แบบเร่งด่วน และแบบทันที สามารถมอบหมายงาน ไปยังพนักงานขนส่ง ผ่าน WIZGO Mobile Application ได้ และสามารถติดตามการขนส่ง ผู้รับ และ Timeline การจัดส่ง ได้อย่างแม่นยำ มีฟังก์ชันสำหรับการ ตรวจสอบสถานะของการจัดส่ง (Tracking) มีระบบจัดการสำหรับผู้ดูแลระบบผ่าน Web browser และการเรียกดูรายงานต่างๆ เช่น รายงานการจัดส่ง รายงานสรุปแบบสถิติ เช่น รายางาน KPI การให้บริการ รวมถึงการประเมินความพึงพอใจการขนส่งจากลูกค้า

ระบบติดตาม เตือน ต่อ (Collections)

ระบบที่ช่วยวางแผนการติดตาม การแจ้งเตือน เพื่อให้ลูกค้าชำระเงิน หรือต่ออายุสมาชิก/กรมธรรม์ หรือการครบกำหนดสินค้าไกล้หมด ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย ธุรกิจ เช่น ธุรกิจตัวแทนการขายประกัน
ธุรกิจการติดตามหนี้สิน เป็นต้น โดยระบบสามารถตั้งค่าระบบให้สอดคล้องการกฏหมายการติดตามได้ด้วย

ระบบเสนอขาย (Tele sales)

ระบบบริหารงานขายโดยการโทร ซึ่งระบบสามารถนำเข้าข้อมูลโอกาส (Import Leads) และสามารถ แสดงข้อมูลตัวอย่างจากการนำข้อมูลเข้า (Preview) และการตั้งเงื่อนไขการคัดกรองข้อมูล (Criteria) เพื่อนำข้อมูลมาทำการคัดกรองคุณภาพหรือกลุ่มเป้าหมายที่สนใจ (Lead Qualified) นำแปลงเป็นฐานข้อมูลลูกค้า และยังสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาสร้างแคมเปญ (Campaign) ที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้านั้นๆ จากนั้นก็สามารถเลือกวิธีการติดต่อไปยังกลุ่มเป้าหมายโดยการ โทรติดต่อ , ส่งอีเมล , ส่งข้อความทาง SMS เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ หรือการส่งเสริมการขายได้ ซึ่งระบบมีการจัดเก็บข้อมูลการติดต่อ ทุกช่องทาง ทั้งการติดต่อไปหาลูกค้าโดยพนักงานขาย (Agents) หรือ การโทรเข้ามาจากลูกค้า ในลักษณะขอสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ การสอบถามข้อมูลเพื่อขอรับบริการอื่นๆ

ระบบบริหารจัดการและติดตามลูกหนี้ (Debt and collection)

ระบบบริหารจัดการลูกหนี้ เหมาะกับธุรกิจ สินเชื่อ , ธุรกิจรับซื้อหนี้เสีย,ธุรกิจการติดตามหนี้ ซึ่งระบบสามารถกำหนดบทบาทของผู้ใช้งานในระบบ ให้สอดคล้องไปตามแต่ละกระบวนการ ตั้งแต่ ทีมซื้อข้อมูล , ทีมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล , ทีมติดตามโดยระบบสามารถแบ่งแยกตามความสามารถ (Skill) ของผู้ติดตาม,บริษัททนายความ สามารถวางแผนการติดตาม เช่น การออกจดหมายแจ้งเตือน , การส่งคำร้องฟ้องศาล และ การจัดทำสัญญาการประนอมหนี้ อีกด้วย

โดยระบบมีกระบวนการหลักๆ ดังนี้
1. กระบวนการรับซื้อหนี้และว่าจ้างติดตาม
2. กระบวนการวางแผนการติดตาม
3. กระบวนการจัดสรรข้อมูลการติดตาม
4. กระบวนการมอบหมายการติดตาม
5. กระบวนการติดตามหนี้
6. กระบวนการประมวลผลประจำวัน
7. กระบวนการเจรจาต่อรองหนี้/ขอปรับโครงสร้างหนี้
8. กระบวนการสั่งฟ้อง/ดำเนินคดี ทางกฎหมาย
9. กระบวนการปิดการติดตาม
10. กระบวนการโทรสอบถามข้อมูลและติดต่อขอข้อมูลเพื่อชำระหนี้
11. กระบวนการประมวลผลประจำเดือน
12. กระบวนการประมวลผลประจำปี

ระบบบริหารจัดการ งานจัดส่งเวรเปล สิ่งของและเวชภัณฑ์

ระบบบริหารเวรเปล เป็นการจัดการการขนส่งเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในโรงพยาบาล ที่จะช่วยกระจายการทำงานของเจ้าหน้าที่เวรเปล โดยหัวหน้าทีมจะได้รับคำขอ และสามารถจัดการคน ให้ทำงานอย่างเหมาะสมได้ เพราะจะมีการบันทึกสถิติการทำงานของเจ้าหน้าที่แต่ละคน มีระบบต่าง ๆ ที่จะเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวก เช่น เมื่อเจ้าหน้าที่กดตอบรับคำขอ จะสามารถรับทราบข้อมูลผู้ป่วย และสถานที่ที่จะต้องไปรับ-ส่งได้ล่วงหน้าผ่านทาง Mobile Application เจ้าหน้าที่จะสามารถ วางแผนเวลา เตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับผู้ป่วยได้ ซึ่งระบบนี้จะช่วยลดภาระงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่เวรเปล ผู้ป่วยก็ได้รับความสะดวก และความพึงพอใจที่ได้รับบริการอย่างรวดเร็วมากขึ้น

ระบบ E-Learning และการประเมินการทดสอบออนไลน์

ระบบการเรียนการสอนออนไลน์รูปแบบใหม่ ที่จะช่วยพัฒนาบุคลากรหลากหลายอาชีพ ให้มีความรู้
ทักษะในด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนสามารถเรียนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปโรงเรียน หรือที่ทำงาน ซึ่งเป็นการประหยัดเวลามาก ผู้สอนเองก็สามารถ ออกแบบการสอน ไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอ ไฟล์ PDF หรือพอดแคสต์ (Podcast) รวมทั้งสามารถสร้างแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ของผู้เรียน ได้สะดวกและง่าย ทำได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านเครื่องมือที่เรามีให้

ระบบ E-Work permit application

ระบบนี้จะเข้ามาช่วยลดขั้นตอนในการยื่นเอกสาร การติดต่อระหว่างผู้รับเหมากับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยโรงงาน และช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากร เนื่องจากระบบมีฟังก์ชันรองรับสำหรับ การใช้งานดังนี้

1. การขึ้นทะเบียนบริษัทผู้รับเหมา และ ทะเบียนประวัติผู้ปฏิบัติงาน
2. การสร้างคำร้องเพื่อขอออกบัตรผู้รับเหมา โดยจะต้องผ่านขั้นตอนการอบรมและทำแบบทดสอบออนไลน์ ผ่านระบบ E – Learning ให้ผ่านตามเกณฑ์ ของบริษัทก่อน โดยผู้อบรมสามารถอบรมที่ไหน เวลาใดก็ได้
3. การสร้างคำร้องเพื่อขออนุญาตเข้าโรงงาน
4. การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ทั้ง ก่อน/ระหว่าง/หลัง ปฏิบัติงาน
5. การปิดโครงการ และ การประเมินโครงการ
6. ฟังก์ชันการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดถัยในโรงงาน เช่น การบันทึกอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในโรงงาน รวบรวมเป็นสถิติและนำไปวางแผนการทำงาน มาตรการการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดได้

ระบบบริหารการศึกษา (Educational Service System)

ระบบบริหารการศึกษา รองรับกระบวนการการศึกษาตั้งแต่ต้นจนจบหลักการศึกษา

โดยมีระบบดังต่อไปนี้
1. ระบบทะเบียนประวัตินักศึกษา (student profile)
2. ระบบบริหารและจัดการหลักสูตร (curriculum management)
3. ระบบลงทะเบียนเรียน (student register)
4. ระบบจัดตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ (Scheduling management)
5. ระบบทำแบบทดสอบออนไลน์ (e-Learning)
6. ระบบออกทรานสคริป (Transcript)
7. ระบบตรวจสอบจบและรับปริญาบัตร (Graduation Verification)
8. ระบบคำร้องและบริการนักศึกษา (student one stop services)
9. ระบบทะเบียนประวัติศิตย์เก่า (alumni)
10. ระบบตรวจสอบการเข้าเรียน (student attendance services)
11.ร ะบบสารสนเทศนักศึกษา (student portal)
12. ระบบจัดการสิทธิประโยชน์สมาชิกิ (student royalty program)
13. ระบบจัดการหอพักนักศึกษา (Dormitory information system)

ระบบบริหารงานโลจิสติกส์ในโรงพยาบาล
Hospital logistics management Software (HLMS)

ระบบบริหารโลจิสติกส์ผู้ป่วย ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ ทางด้านการให้บริการ
การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โดยซอฟต์แวร์ประกอบไปด้วยการทำงาน 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1
ระบบบริหารจัดการ สำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เพื่อเปิดคำขอใช้บริการผ่านระบบ Web browser

ส่วนที่ 2
แอพพลิเคชั่นรับแจ้งเตือนงาน (Mobile Application) สำหรับพนักงานบริการโลจิสติกส์ เพื่อรับข้อมูลการแจ้งเตือนเมื่อมีรายการงานที่ต้องดำเนินการเข้ามา โดยจะทำงานผ่าน Mobile Application ซึ่งรองรับทั้ง iOS และ Android

ซอฟต์แวร์บริหารงานตรวจสอบภายใน
Internal Audit Management SOFTWARE (IAMs)

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ จะประกอบไปด้วย ดังนี้

    • การสอบทานและประเมินผลความเหมาะสมและความเพียงพอของกระบวนการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในองค์กร
    • การสอบทานความน่าเชื่อถือได้และความสมบูรณ์ของระบบสารสนเทศ ด้านการบัญชี การเงิน และการดำเนินงาน
    • การสอบทานให้เกิดความมั่นใจว่าระบบต่างๆ และ ระบบสารสนเทศที่ใช้ มีความปลอดภัย อย่างเพียงพอและเหมาะสม เป็นไปตามนโยบาย แผน และวิธีการปฏิบัติงานที่องค์กร กำหนดไว้
    • การสอบทานวิธีการป้องกันดูแลทรัพย์สินว่าเหมาะสม สามารถพิสูจน์ความมีอยู่จริงของทรัพย์สินเหล่านั้นได้ และ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
    • การสอบทานการปฏิบัติงานต่างๆ ขององค์กร ว่ามีการดำเนินการตามแผนงาน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรที่กำหนดไว้

ระบบลูกค้าสัมพันธ์

ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว พร้อมให้ข้อมูลและการตอบคำถามที่รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจและความประทับใจแก่ลูกค้า

รับติดตาม เตือน ต่อ

คุณโฟกัสธุรกิจของคุณ ส่วนเราช่วยดูแลรับผิดชอบเรื่องการ ติดตาม เตือน ต่อ

เชื่อมต่อระบบของคุณ

ถ้าคุณมีข้อมูลมากมาย จากระบบภายใน ของคุณ และต้องการ นำมาเชื่อมต่อหรือแลกเปลี่ยนระหว่างระบบให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

ผลิตภัณฑ์อื่น อีกมากมาย