WIZ Solution by SCMS

WIZ Solutions by SCMS

รวมทุกขั้นตอนที่ทำให้ธุรกิจของคุณจัดการง่ายและมีความเป็นอาชีพมากขึ้น !

● นำเข้าข้อมูลการติดต่อ (Import Leads) จากระบบอื่นๆ
● ปรับสถานะ Lead ที่มีการติดต่อแล้ว หรือ Lead ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงกับเกณฑ์
● บริหารจัดการข้อมูลผู้ติดต่อ ลูกค้า และสินค้า
● การคัดกรอง Lead ที่มีคุณภาพ
● จัดสรรงานที่ต้องโทรออกหรือติดตามให้กับทีมงานอย่างเหมาะสม
● รายงาน KPI ชี้วัดการทำงานของทีมงาน

ตัวอย่าง Flow การทำงานของระบบ ติด ตาม เตือน ต่อ

ตัวอย่าง กระบวนการทำงานของระบบ ติด ตาม เตือน ต่อ

Features

นำเข้าข้อมูลการติดตาม

รองรับการนำเข้าข้อมูลเพื่อใช้สำหรับการติดตาม ทั้งในรูปแบบไฟล์ CSV หรือสามารถเชื่อมต่อเพื่อดึงข้อมูลผ่านระบบภายในของธุรกิจของคุณผ่าน API หรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์อื่น

จำแนกกลุ่มของผู้ถูกติดตาม

นำข้อมูลที่ได้จากการนำเข้ามาทำการแยกกลุ่มหรือจัดลำดับความสำคัญของการติดตาม โดยสามารถจัดกลุ่มแยกตาม ผลิตภัณฑ์ ประเภทลูกค้า ความเสี่ยง หรือ กลุ่มลูกค้าที่แยกตามเงื่อนไขการจัดกลุ่มตามที่ต้องการ

การมอบหมายงานไปยังกลุ่มของพนักงานติดตาม

สามารถสร้างความเชี่ยวชาญของผู้ติดตามแต่ละคน และสามารถจัดกลุ่มหรือทีมงานของผู้ติดตามได้ เพื่อใช้สำหรับการมอบหมายงานให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ถูกติดตาม หรือความความสามารถของผู้ติดตาม

การมอบหมายงานไปยังพนักงานติดตาม

หัวหน้างาน/หัวหน้าทีม (Supervisor) สามารถวางแผนการติดตามโดยสามารถมอบหมายงานให้ยังพนักงานในทีม ตามความเหมาะสม เช่น ปริมาณงาน,ประเภทการติดตาม กลุ่มผลิตภัณฑ์ พื้นที่ ความเชี่ยวชาญ และบริษัทผู้ว่าจ้างได้

การวางแผนการติดตาม

สามารถวางแผนการติดตามโดยจำแนกตามปริมาณงานการติดตาม ผลิตภัณฑ์ ประเภทสินค้า และบริการ การค้างชำระ หรือการแจ้งยอดชำระ

การสรุปผลการติดต่อและติดตาม

รายงานแสดงผลการติดตามเป็น รายวัน รายเดือน และรายปี ในมิติ รายงานสรุป รายการ และ กราฟ2มิติ เพื่อออกรายงานการติดตาม/KPI/การจ่ายค่าตอบแทนการติดตามในลักษณะของ Job

การวางแผนและจัดการงานที่กล่องงานกลาง

สามารถนำรายการติดตามที่เข้ามาใหม่ หรืองานติดตามที่ค้างจากวันก่อนหน้า มารวมและวางแผนการติดตามใหม่ให้เหมาะสม โดยงานดังกล่าวสามารถถูกนำมารวบรวมในกล่องงานกลาง (Task pooling) เพื่อรอเข้าสู่กระบวนการมอบหมายงานต่อไป

รายงานการติดตาม

สามารถออกรายงานในรูปแบบ pdf , CSV,Excel เพื่อส่งต่อไปยังบริษัทผู้จ้างให้ติดตาม และวางบิลตามรายการที่สามารถติดตามได้สำเร็จ

รายงานประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

สามารถออกรายงานสรุปการปฏิบัติงานการติดตามของพนักงานติดตาม (KPI) ตามช่วงเวลา รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี เพื่อนำข้อมูลมาใช้สำหรับประเมินผลการทำงาน เพื่อมอบโบนัส และ ราววัล ได้

การเชื่อมต่อกับระบบอื่น

องค์กร/ลริษัท ส่วนใหญ่แล้วจะมีความต้องการที่ให้ระบบสามารถเชื่อม ต่อกับระบบภายใน เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานให้รวดเร็ว และเกิดความถูกต้องมากขึ้น WIZ Debt จึงรองรับการพัฒนาเพิ่มเติม เพื่อให้ระบบสามารถเชื่อมต่อกับระบบของลูกค้า ตามความต้องการ และตามรูปแบบการเชื่อมต่อ ได้แบบยิดหยุ่น เนื่องจากเรามีทีม Developer ของเราเอง

ผลิตภัณฑ์อื่น อีกมากมาย